Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បត់ត្រង់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បត់ត្រង់

ឃុំ បត់ត្រង់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖