Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បន្ទាយនាង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បន្ទាយនាង

ឃុំ បន្ទាយនាង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖