Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ អូរស្រឡៅ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ អូរស្រឡៅ

ឃុំ អូរស្រឡៅ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖