Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ អូសំព័រ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ អូសំព័រ

ឃុំ អូសំព័រ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖