Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក ត្បូងឃ្មុំ ក្នុង ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក ត្បូងឃ្មុំ

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ គរ 250607
ឃុំ ជប់ 250606
ឃុំ ជីរោទ៍ទី១ 250604
ឃុំ ជីរោទ៍ទី២ 250605
ឃុំ ថ្មពេជ្រ 250613
ឃុំ ទន្លេបិទ 250614
ឃុំ បឹងព្រួល 250602
ឃុំ ពាមជីលាំង 250610
ឃុំ មង់រៀវ 250609
ឃុំ រកាពប្រាំ 250611
ឃុំ ល្ងៀង 250608
ឃុំ ស្រឡប់ 250612
ឃុំ អញ្ចើម 250601
ឃុំ​ ជីគរ 250603

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក ត្បូងឃ្មុំ ក្នុង ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា