Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ វាលម្លូរ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ វាលម្លូរ

ឃុំ វាលម្លូរ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖