Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ម' ក្នុង ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ដែលមានអក្សរ ម. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ម' ក្នុង ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាមង់រៀវ250609
ប្រទេសកម្ពុជាមេមង250307
ប្រទេសកម្ពុជាមេមត់250308
ប្រទេសកម្ពុជា​ មៀន250405