Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ព' ក្នុង ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ដែលមានអក្សរ ព. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ព' ក្នុង ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាពពេល250506
ប្រទេសកម្ពុជាពាមជីលាំង250610
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកអាជី250208
ប្រទេសកម្ពុជាព្រះធាតុ250406