Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ទ' ក្នុង ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ដែលមានអក្សរ ទ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ទ' ក្នុង ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាទន្លូង250312
ប្រទេសកម្ពុជាទ្រៀក250313
ប្រទេសកម្ពុជាទន្លេបិទ250614
ប្រទេសកម្ពុជាទឹកជ្រៅ250106
ប្រទេសកម្ពុជាទួលសូភី250407
ប្រទេសកម្ពុជាទួលស្នួល250212
ប្រទេសកម្ពុជាទ្រា250211