Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ជ' ក្នុង ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ដែលមានអក្សរ ជ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ជ' ក្នុង ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាជប់250606
ប្រទេសកម្ពុជាជីរោទ៍ទី១250604
ប្រទេសកម្ពុជាជីរោទ៍ទី២250605
ប្រទេសកម្ពុជា​ ជីគរ250603
ប្រទេសកម្ពុជាជាំ250302
ប្រទេសកម្ពុជាជាំក្រវៀន250303
ប្រទេសកម្ពុជាជាំតាម៉ៅ250304
ប្រទេសកម្ពុជាជំនីក250202