Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ដែលមានអក្សរ ក. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាកក់250502
ប្រទេសកម្ពុជាកណ្ដោលជ្រុំ250503
ប្រទេសកម្ពុជាកោង កាង250504
ប្រទេសកម្ពុជាក្រែក250505
ប្រទេសកម្ពុជាកោះពីរ250204
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ទ្រាស250203
ប្រទេសកម្ពុជាក្រូចឆ្មារ250205
ប្រទេសកម្ពុជាកំពាន់250306