Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ស្រង៉ែ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ស្រង៉ែ

ឃុំ ស្រង៉ែ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖