Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ សោម

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ សោម

ឃុំ សោម មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖