Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ភ្នំដិន

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ភ្នំដិន

ឃុំ ភ្នំដិន មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖