Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ កំណប់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ កំណប់

ឃុំ កំណប់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖