Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ កំពង់ក្រសាំង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ កំពង់ក្រសាំង

ឃុំ កំពង់ក្រសាំង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖