Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ពារាម

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ពារាម

ឃុំ ពារាម មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖