Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ចំបក់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ចំបក់

ឃុំ ចំបក់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖