Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រែកផ្ទោល

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រែកផ្ទោល

ឃុំ ព្រែកផ្ទោល មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖