Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បាស្រែ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បាស្រែ

ឃុំ បាស្រែ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖