Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'អ' ក្នុង ខេត្ត តាកែវ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត តាកែវ ដែលមានអក្សរ អ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'អ' ក្នុង ខេត្ត តាកែវ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាអង្កាញ់210101
ប្រទេសកម្ពុជាអង្គកែវ210106
ប្រទេសកម្ពុជាអង្គខ្នុរ210102
ប្រទេសកម្ពុជាអង្កាញ់210401
ប្រទេសកម្ពុជាអង្គតាសោម210201
ប្រទេសកម្ពុជាអូរសារាយ210206
ប្រទេសកម្ពុជាអង្គប្រាសាទ210601
ប្រទេសកម្ពុជាអង្គរបូរី210901