Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ស' ក្នុង ខេត្ត តាកែវ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត តាកែវ ដែលមានអក្សរ ស. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ស' ក្នុង ខេត្ត តាកែវ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាសន្លុង210110
ប្រទេសកម្ពុជាសំបូរ210109
ប្រទេសកម្ពុជាស្មោង210111
ប្រទេសកម្ពុជាស្រង៉ែ210112
ប្រទេសកម្ពុជាសឹង្ហ210309
ប្រទេសកម្ពុជាសំរោង210308
ប្រទេសកម្ពុជាស្លា210310
ប្រទេសកម្ពុជាសូរភី210811
ប្រទេសកម្ពុជាសោម210611
ប្រទេសកម្ពុជាសំរោង210210
ប្រទេសកម្ពុជាស្រែរនោង210211
ប្រទេសកម្ពុជាស្នោ210412