Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'រ' ក្នុង ខេត្ត តាកែវ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត តាកែវ ដែលមានអក្សរ រ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'រ' ក្នុង ខេត្ត តាកែវ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជារកាក្នុង211002
ប្រទេសកម្ពុជារកាក្រៅ211003
ប្រទេសកម្ពុជារនាម210108
ប្រទេសកម្ពុជារមេញ210505
ប្រទេសកម្ពុជារវៀង210307
ប្រទេសកម្ពុជារាមអណ្តើក210610