Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ព' ក្នុង ខេត្ត តាកែវ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត តាកែវ ដែលមានអក្សរ ព. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ព' ក្នុង ខេត្ត តាកែវ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាពត់សរ210810
ប្រទេសកម្ពុជាពារាម210809
ប្រទេសកម្ពុជាពន្លៃ210904
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកផ្ទោល210905
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃផ្គាំ210906
ប្រទេសកម្ពុជាពពេល210209
ប្រទេសកម្ពុជាពេជសារ210502
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃខ្លា210503
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃយុថ្កា210504
ប្រទេសកម្ពុជាពោធិ៍រំចាក210408
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃកប្បាស210409
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃផ្តៅ210411
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃល្វា210410
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃរំដេង210609
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃអំពក210608
ប្រទេសកម្ពុជាព្រះបាទជាន់ជុំ210602
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃស្លឹក210107