Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ប' ក្នុង ខេត្ត តាកែវ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត តាកែវ ដែលមានអក្សរ ប. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ប' ក្នុង ខេត្ត តាកែវ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាបានកាម210402
ប្រទេសកម្ពុជាបារាយណ៍211001
ប្រទេសកម្ពុជាបាស្រែ210902
ប្រទេសកម្ពុជាបឹងត្រាញ់ខាងជើង210301
ប្រទេសកម្ពុជាបឹងត្រាញ់ខាងត្បូង210302
ប្រទេសកម្ពុជាប្រាំបីមុំ210105
ប្រទេសកម្ពុជា​ បូរីជលសារ210701