Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ត' ក្នុង ខេត្ត តាកែវ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត តាកែវ ដែលមានអក្សរ ត. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ត' ក្នុង ខេត្ត តាកែវ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាតាភេម210212
ប្រទេសកម្ពុជាត្រពាំងក្រញូង210207
ប្រទេសកម្ពុជាត្រពាំងធំខាងជើង210214
ប្រទេសកម្ពុជាត្រពាំងធំខាងត្បូង210215
ប្រទេសកម្ពុជាត្រាំកក់210213
ប្រទេសកម្ពុជាឧត្តមសុរិយា210208
ប្រទេសកម្ពុជាតាអូរ210612
ប្រទេសកម្ពុជាតាំងដូង210812
ប្រទេសកម្ពុជាត្នោត210813
ប្រទេសកម្ពុជាត្រពាំងក្រសាំង210814
ប្រទេសកម្ពុជាត្រពាំងសាប210815
ប្រទេសកម្ពុជាតាំងយ៉ាប210413
ប្រទេសកម្ពុជាត្រឡាច210114