Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ជ' ក្នុង ខេត្ត តាកែវ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត តាកែវ ដែលមានអក្សរ ជ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ជ' ក្នុង ខេត្ត តាកែវ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាជាងទង210202
ប្រទេសកម្ពុជាជីខ្នា210103
ប្រទេសកម្ពុជាជើងគួន210303
ប្រទេសកម្ពុជាជំរះពេន210304
ប្រទេសកម្ពុជាជ័យជោគ210702