Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត តាកែវ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត តាកែវ ដែលមានអក្សរ ក. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត តាកែវ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាកណ្តឹង210804
ប្រទេសកម្ពុជាកុមារាជា210805
ប្រទេសកម្ពុជាក្រាំងធ្នុង210807
ប្រទេសកម្ពុជាក្រាំងលាវ210806
ប្រទេសកម្ពុជាកំណប់210603
ប្រទេសកម្ពុជាកំពែង210604
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ក្រសាំង210704
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់រាប210406
ប្រទេសកម្ពុជាកំពែង210405
ប្រទេសកម្ពុជាក្តាញ់210407
ប្រទេសកម្ពុជាក្រពុំឈូក210501