Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ សំយ៉ោង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ សំយ៉ោង

ឃុំ សំយ៉ោង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖