Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ស' ក្នុង ខេត្ត ស្វាយរៀង

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត ស្វាយរៀង ដែលមានអក្សរ ស. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ស' ក្នុង ខេត្ត ស្វាយរៀង

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាសង្កែ200308
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយចេក200309
ប្រទេសកម្ពុជាសង្ឃ័រ200707
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយតឿ200706
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយរៀង200701
ប្រទេសកម្ពុជាសម្បត្តិមានជ័យ200414
ប្រទេសកម្ពុជាសំបូរ200413
ប្រទេសកម្ពុជាសំបូរ200608
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយរំពារ200609
ប្រទេសកម្ពុជាសំយ៉ោង200208
ប្រទេសកម្ពុជាសំឡី200207
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយតាយាន200209
ប្រទេសកម្ពុជាសំរោង200105
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយជ្រំ200513
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយធំ200514
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយយា200515
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយអង្គ200512