Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ម' ក្នុង ខេត្ត ស្វាយរៀង

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត ស្វាយរៀង ដែលមានអក្សរ ម. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ម' ក្នុង ខេត្ត ស្វាយរៀង

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាមនោរម្យ200603
ប្រទេសកម្ពុជាមុខដា200411
ប្រទេសកម្ពុជាម្រាម200412
ប្រទេសកម្ពុជាមេសរថ្ងក200103
ប្រទេសកម្ពុជាម៉ឺនជ័យ200306