Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ព' ក្នុង ខេត្ត ស្វាយរៀង

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត ស្វាយរៀង ដែលមានអក្សរ ព. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ព' ក្នុង ខេត្ត ស្វាយរៀង

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាពងទឹក200307
ប្រទេសកម្ពុជាពពែត200604
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃតាអី200605
ប្រទេសកម្ពុជាពោធិរាជ200511
ប្រទេសកម្ពុជាពោធិ៍តាហោ200704
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃឆ្លាក់200702
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃគគីរ200104
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃធំ200205
ប្រទេសកម្ពុជាព្រះពន្លា200204
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃអង្គុញ200805