Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ប' ក្នុង ខេត្ត ស្វាយរៀង

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត ស្វាយរៀង ដែលមានអក្សរ ប. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ប' ក្នុង ខេត្ត ស្វាយរៀង

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាយក្រាំង200201
ប្រទេសកម្ពុជាបាទី200801
ប្រទេសកម្ពុជាបាវិត200802
ប្រទេសកម្ពុជាប្រាសាទ200804
ប្រទេសកម្ពុជាបាសាក់200502
ប្រទេសកម្ពុជាបុសមន200301
ប្រទេសកម្ពុជាប្រសូត្រ200606