Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ច' ក្នុង ខេត្ត ស្វាយរៀង

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត ស្វាយរៀង ដែលមានអក្សរ ច. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ច' ក្នុង ខេត្ត ស្វាយរៀង

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាចន្ត្រី200405
ប្រទេសកម្ពុជាចន្ទ្រា200101
ប្រទេសកម្ពុជាច្រេស200102
ប្រទេសកម្ពុជាចេក200705
ប្រទេសកម្ពុជាចំបក់200503
ប្រទេសកម្ពុជាច្រកម្ទេស200803