Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'គ' ក្នុង ខេត្ត ស្វាយរៀង

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត ស្វាយរៀង ដែលមានអក្សរ គ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'គ' ក្នុង ខេត្ត ស្វាយរៀង

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាគគីរ200409
ប្រទេសកម្ពុជាគគីសោម200601
ប្រទេសកម្ពុជាគយត្របែក200703
ប្រទេសកម្ពុជាគោកព្រីង200508
ប្រទេសកម្ពុជាគ្រួស200510