Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត ស្វាយរៀង

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត ស្វាយរៀង ដែលមានអក្សរ ក. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត ស្វាយរៀង

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាកណ្តៀងរាយ200602
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ចក200303
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់អំពិល200305
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ចំឡង200504
ប្រទេសកម្ពុជាក្រោលគោ200509
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ត្រាច200408
ប្រទេសកម្ពុជាក្រសាំង200410