Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'អ' ក្នុង ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង ដែលមានអក្សរ អ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'អ' ក្នុង ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាអន្លង់ជ្រៃ190405
ប្រទេសកម្ពុជាអន្លង់ភេ190401
ប្រទេសកម្ពុជាអូររ៉ៃ190406
ប្រទេសកម្ពុជាអូរស្វាយ190407
ប្រទេសកម្ពុជាអូរម្រះ190204
ប្រទេសកម្ពុជាអូរឬស្សីកណ្តាល190205