Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ស' ក្នុង ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង ដែលមានអក្សរ ស. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ស' ក្នុង ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាសន្តិភាព190303
ប្រទេសកម្ពុជាសេកុង190302
ប្រទេសកម្ពុជាស្រែសំបូរ190304
ប្រទេសកម្ពុជាសាមគ្គី190504
ប្រទេសកម្ពុជាស្ទឹងត្រែង190501
ប្រទេសកម្ពុជាស្រះឬស្សី190502
ប្រទេសកម្ពុជាសាមឃួយ190104
ប្រទេសកម្ពុជាស្តៅ190105
ប្រទេសកម្ពុជាស្រែគរ190106
ប្រទេសកម្ពុជាសៀមបូក190206
ប្រទេសកម្ពុជាស្រែក្រសាំង190207
ប្រទេសកម្ពុជាសំអាង190409
ប្រទេសកម្ពុជាស្រែឬស្សី190410