Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង ដែលមានអក្សរ ក. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាកាំងចាម190403
ប្រទេសកម្ពុជាកោះស្នែង190404
ប្រទេសកម្ពុជាកោះព្រះ190201
ប្រទេសកម្ពុជាកោះសំពាយ190202
ប្រទេសកម្ពុជាកោះស្រឡាយ190203
ប្រទេសកម្ពុជាកំកុន190101
ប្រទេសកម្ពុជាក្បាលរមាស190102