Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ខ្នងភ្នំ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ខ្នងភ្នំ

ឃុំ ខ្នងភ្នំ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖