Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ សង្វើយ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ សង្វើយ

ឃុំ សង្វើយ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖