Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ពង្រលើ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ពង្រលើ

ឃុំ ពង្រលើ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖