Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក អង្គរធំ ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក អង្គរធំ

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ ជាប់តាត្រាវ 171001
ឃុំ ពាក់ស្នែង 171003
ឃុំ លាងដៃ 171002
ឃុំ ស្វាយចេក 171004

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក អង្គរធំ ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា