Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ព' ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប ដែលមានអក្សរ ព. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ព' ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាពង្រក្រោម170808
ប្រទេសកម្ពុជាពង្រលើ170809
ប្រទេសកម្ពុជាពពេល170408
ប្រទេសកម្ពុជាពាក់ស្នែង171003
ប្រទេសកម្ពុជាពួក170609
ប្រទេសកម្ពុជាពោធិ៍ទ្រាយ170608
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃជ្រូក170610
ប្រទេសកម្ពុជាព្រះដាក់170903