Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ប' ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប ដែលមានអក្សរ ប. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ប' ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាបល្ល័ង្គ170502
ប្រទេសកម្ពុជាបាគង170501
ប្រទេសកម្ពុជាបឹងមាលា170201
ប្រទេសកម្ពុជាប្រាសាទ170101
ប្រទេសកម្ពុជាប្រីយ៍170305