Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ត' ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប ដែលមានអក្សរ ត. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ត' ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាតាយ៉ែក170410
ប្រទេសកម្ពុជាតាសៀម170205
ប្រទេសកម្ពុជាតាសោម171107
ប្រទេសកម្ពុជាតាអាន170710
ប្រទេសកម្ពុជាត្បែង170906
ប្រទេសកម្ពុជាត្រពាំងធំ170508
ប្រទេសកម្ពុជាត្រាំសសរ170303
ប្រទេសកម្ពុជាត្រីញ័រ170613