Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'គ' ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប ដែលមានអក្សរ គ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'គ' ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាគោកដូង171103
ប្រទេសកម្ពុជាគោល171104
ប្រទេសកម្ពុជាគោកធ្លកក្រោម170805
ប្រទេសកម្ពុជាគោកធ្លកលើ170806
ប្រទេសកម្ពុជាគោចក171203