Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ខ' ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប ដែលមានអក្សរ ខ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ខ' ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខ្ចាស់170406
ប្រទេសកម្ពុជាខ្នារពោធិ៍170407
ប្រទេសកម្ពុជាខ្នងភ្នំ170203
ប្រទេសកម្ពុជាខ្នាត170605
ប្រទេសកម្ពុជាខ្នារសណ្តាយ170901
ប្រទេសកម្ពុជាខ្វាវ170804