Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប ដែលមានអក្សរ ក. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាកណ្តែក170505
ប្រទេសកម្ពុជាកន្ទ្រាំង170504
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ភ្លុក170503
ប្រទេសកម្ពុជាកន្ទួត170202
ប្រទេសកម្ពុជាកៀនសង្កែ170405
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ឃ្លាំង170404
ប្រទេសកម្ពុជាកែវព៌ណ170604
ប្រទេសកម្ពុជាក្តីរុន170603
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ក្តី170803
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ថ្កូវ170702
ប្រទេសកម្ពុជាក្រឡាញ់170703
ប្រទេសកម្ពុជាក្រូចគរ170704
ប្រទេសកម្ពុជាក្របីរៀល171212
ប្រទេសកម្ពុជាក្លាំងហាយ170302