Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ តាវែងលើ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ តាវែងលើ

ឃុំ តាវែងលើ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖